President
Dr. K Sivan
Vice Precident
Avinash Chander
Executive Secretary
Dr. Alok Kumar Srivastava
Treasurer
Jagathipriya
Members
V.Seshagiri Rao Dr. P Srikumar G. Ayyappan M. R. Thyagaraj Dr. Jolly Dhar