President
Shri S. Somanath
Vice Precident
Dr. Tessy Thomas
Executive Secretary
Dr. Vinod Kumar
Treasurer
Shri Amit Kumar Singh
Members
Smt. Vijayasree M K Shri M Ganesh Pillai Shri Dinesh Kumar Agrawal Shri Purushothaman. S Dr. N Aparna